Trgovinska Radnja "Periart"
Copyright C 2014 by "Zocky Inc"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: zocky74@gmail.com
SERVIS
ISPRAVNOST VAŠIH ŠTAMPAČA JE NAŠ PRIORITET!
Brzina-----Poslovnost
Besplatna isporuka na teritoriji grada
Tačnost--------Pravi saveti za kupovinu
Preporuka proizvoðaèa opreme je da se nakon od¹tampanog
odreðenog broja kopija izvr¹i redovan preventivni (korektivni)
servis koji podrazumeva.
Provera funkcionalnosti ¹tampaèa
Rasklapanje ¹tampaè a do nivoa matiène ploèe
Èi¹æenje plastiènih delova ¹tampaèa
Èi¹æenje mehanizma za transport papira
Rastavljanje i èi¹æenje modula za fiksiranje tonera
Provera funkcionalnosti elektronskih podsklopova
Provera funkcionalnosti elektriènih podsklopova
Pode¹avanje optike
Provera i pode¹avanje laserskog mehanizma
Podmazivanje zupèanika
Zavr¹no testiranje i kontrola ¹tampe
Garancija za sve popravke i ugrađene nove rezervne delove.
Sve eventualne intervencije rade se isključivo uz saglasnost vlasnika opreme
.
Usluge servisiranja i održavanja štampača.
Usluge se obavljaju na terenu ili u na¹em servisu.
U zavisnosti od va¹ih potreba u saradnji i dogovoru sa klijentom radimo servise po Ugovoru kao i pojedinaèno po pozivu.